ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Δοκιμαστική άντληση γεώτρησης νερού είναι απαραίτητη για την μελέτη του υδροφόρου ορίζοντα. Οι γεωτρήσεις ολοκληρώνονται καθώς γίνει ο εντοπισμός νερού και η σωλήνωση της διάτρησης. Η δοκιμαστική άντληση γεώτρησης εξάγει πληροφορίες για την κατάλληλη υποβρύχια αντλία που θα εγκατασταθεί μέσα στην γεώτρηση νερού.

Σύμφωνα με τις γραμμές ροής του νερού που εμπλουτίζουν το εσωτερικό της γεώτρησης επιτυγχάνετε μία ομαλή λειτουργία. Η τακτική δοκιμαστική άντληση γεώτρησης νερού, βοηθά στο άνοιγμα των πόρων του γεωλογικού υποβάθρου. Έτσι αυξάνεται η παροχή υπόγειου νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα με προορισμό το εσωτερικό της γεώτρησης.

Η δυναμική και στατική στάθμη του υδροφορέα, η παροχή και η ποιότητα της γεώτρησης σε νερό θα μας οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή υποβρύχιας αντλίας των υπόγειων υδάτων. Το αντλητικό συγκρότημα θα πρέπει να έχει ομαλή και διαρκή άντληση νερού, σύμφωνα με την δοκιμαστική άντληση γεώτρησης. Βασικό είναι πως οι στροφές του κινητήρα της αντλίας θα πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με την παροχή νερού στην γεώτρηση.

Παρέχουμε ειδικές αντλίες νερού, μοτέρ και πιεστικά συγκροτήματα για κάθε βάθος γεώτρησης. Εξυπηρετούμε κάθε δοκιμαστική άντληση γεώτρησης νερού σε οποιοδήποτε χώρο και περιοχή στην Ελλάδα. Διασφαλίζουμε την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων των υπόγειων νερών. Προσδιορίζουμε την στάθμη του υδροφορέα και την παραγωγή σε νερό της γεώτρησης.

δοκιμαστική άντληση γεώτρησης

Δοκιμαστική άντληση γεώτρησης, για την σωστή και ποιοτική διαχείριση των γεωτρήσεων...

Η γνώση για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού που θα αντλείτε είναι σημαντικό εφόδιο για την ζωή της γεώτρησης. Γεωτρήσεις που αντλούν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες νερού έχουν αυξημένες πιθανότητες για την ποιοτική υποβάθμισή τους. Έτσι η γεώτρηση θα αντλεί υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Το παν μέτρον άριστον ισχύει και στις γεωτρήσεις νερού για την προστασία των υδάτινων πόρων.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Παναγιώτης έχοντας γεωτρύπανα για κάθε χώρο αναλαμβάνει οποιοδήποτε έργο γεώτρησης και την δοκιμαστική άντληση γεώτρησης. Με πρόθυμο προσωπικό να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε απαίτηση υδρογεώτρησης, σε άμεσο χρόνο και υπεύθυνα.

Με σεβασμό στο περιβάλλον επιλέγουμε την κατάλληλη υποβρύχια αντλία νερού για την μέγιστη λειτουργία ζωής της γεώτρησης. Προσφέρουμε υπηρεσίες γεωτρήσεων στο χαμηλότερο εφικτό κόστος, με τιμή γεώτρησης την καλύτερη στην αγοράς.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn